مقالات مجلات

مجلات علمی- پژوهشی

طاهری، سید مهدی (1387). ” مقايسه كارايي طرح فراداده‌اي هسته دوبلين و قالب فراداده‌اي مارك 21 در سازماندهي منابع اطلاعاتي شبكه جهاني وب”. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی. شماره 43 (پاییز 1387).

طاهری، سید مهدی؛ حریری، نجلا؛ فتاحی، رحمت‌الله (1388). “بررسی تطبیقی کیفیت نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی”. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی. شماره 48 (زمستان 1388).

طاهری، سید مهدی (1389). “بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در توصیف و سازماندهی اشیای آرشیوی”. فصلنامه علمی- پژوهشی گنجینه اسناد، شماره 80 (زمستان 1389).

طاهری، سید مهدی؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1390). “بررسی تحلیلی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در محیط­ اطلاعاتی جدید: ضرورت بازتعریف روابط و کارکردهای جدید “. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (2).

طاهری، سید مهدی؛ علائی‌آرانی، محمد (1391). “بررسی تطبیقی گرایش‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان، کانادا و آمریکا  با ایران: با تاکید بر تاثير آنها بر میزان تولید علم در عرصه بین‌المللی”. فصلنامه علمی- پژوهشی دانش‌شناسی (تابستان 1391).

حریری، نجلا؛ بختیاری، الناز؛ باب الحوائجی، فهیمه؛ طاهری، سید مهدی (1391). “بررسی امکان پياده‌سازی الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پيشينه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر) در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ايران”. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی. شماره 59.

طباطبائی امیری، فائزه السادات؛ طاهری، سید مهدی؛ فرج پهلو، حسین؛ عصاره، فریده؛ بیگدلی، زاهد (1391). “موتورهای کاوش وب، نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای در محیط‌های اطلاعاتی پویا “. فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات. دوره 27، شماره 4 (تابستان 1391).

طاهری، سید مهدی (1391). کاربرد فراداده در بافت آرشیوی: مفاهیم، رویکردها، و مروری بر استانداردها. فصلنامه علمی- پژوهشی گنجینه اسناد، شماره 88 (زمستان 1391).

طاهری، سید مهدی (1391). استاندارد آر‌دی‌ای و بازنمایی شبکه دانش بافت انتشارات اسلامی: لزوم بازنگری و بومی‌سازی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی صدرا. شماره 4 (1391).

علائی‌آرانی، محمد؛ نقشینه، نادر؛ طاهری، سید مهدی (1391). شاخص‌های خروجی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطه میان پروانه‌های ثبت اختراع و تولیدات علمی مخترعان ایرانی. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات، دوره 27، شماره 4.

حریری، نجلا؛ طاهری، سید مهدی؛ فتاحی، سید رحمت‌الله (1392). “میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: چالش‌ها و رویکردهای جاری”. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3 (2).

حریری، نجلا؛ طاهری، سید مهدی (1393). بررسی کاربرد روش “جزیره داده‌ها” در تولید پیشینه‌های فراداده‌ای با قابلیت نمایه پذیری و پیدانمایی نام‌های برچسب عناصر در محیط موتورهای کاوش وب: بهبود دسترسی به اشیای محتوایی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 4 شماره 1. صفحه 73 – 92 .

طاهری، سید مهدی؛ شادپوری، داوود؛ نوروزی، یعقوب؛ رزمی، مسعود (1393). کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، دوره 2، شماره 4.

باب‌الحوائجی، فهیمه؛ طاهری، سید مهدی؛ آقاعابدی، زهرا (1393). بررسی تطبیقی کیفیت نمایه‌سازی و رتبه‌بندی پیشینه‌های فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، دوره 1، شماره 3.

محمدی پیله‌رود، رقیه؛ مومنی، عصمت؛ طاهری، سید مهدی (1393). شناسایی و تعیین چهریزه‌ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه‌ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات، جلد 30، شماره 4.

حریری، نجلا؛ طاهری، سید مهدی (1394). بررسی تاثیر حذف خط اعلان زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه‌پذیری و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای در محیط موتورهای کاوش وب. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 5 شماره 1. صفحه 10 – 27.

پیرنظریان، محمدابراهیم؛ طاهری، سید مهدی؛ احمدی، نفیسه (1394). بررسی تاثیر کتابخانه‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دانش اسلامی، دوره 1 (شماره 1).

علی‌بیک، محمدرضا؛ طاهری، سید مهدی؛ هویدا، علیرضا، عرب شیبانی، زکیه (1394). ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطلاحنامه‌های علوم اسلامی بر اساس استاندارد ایزو 25964. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، دوره 1، شماره 2.

طاهری، سید مهدی؛ گویلی، ناهید؛ شکفته، مریم؛ کازرانی، مریم (1394). رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراده ای در توسعه وب معنایی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دوره 5، شماره 4.

جلالی، علی؛ خالقی، رضا؛ طاهری، سیدمهدی (1395). میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش bing و Google Image. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، سال پنجم، شماره 3 و 4، پیاپی 19 و 20 ، تابستان و پاییز 1395، ص 42 – 33.

طاهری، سید مهدی؛ نیکزاد بهله، رضا؛ صمیعی، میترا (1396). بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به فرداده‌های مبتنی بر روش ترکیبی خرده‌های غنی و روش داده‌های پیوندی: مطالعه موردی کنسرسیوم محتوای ملی. فصلنامه علمی- پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 33، شماره 2. زمستان 1396. صفحه 639 – 658.

فتحیان، اکرم؛ صنعت‌جو، اعظم؛ طاهری، سیدمهدی؛ کاهانی، محسن (1396). شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه‌ی ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای). پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. دوره 7، شماره 2. اسفند 1396. صفحه 338 – 365.

فتحیان، اکرم؛ صنعت‌جو، اعظم؛ طاهری، سیدمهدی؛ کاهانی، محسن (1396). شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 33، شماره 1. پاییز 1396.

طاهری، سید مهدی؛ رستمی، سهراب؛ نوروزی، یعقوب (1397). طراحی پروفایل کاربردی فراداده‏ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی پایگاه‏های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال 8، شماره 2. پاییز و زمستان 1397. صفحه 87 – 103.

فردحسینی، مهسا؛ طاهری، سیدمهدی؛ حریری، نجلا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1398). “بازنمایی صفات و روابط میان موجودیت‌های آثار خلاقانه فرانمای تولید داده‌های ساختارمند مبتنی بر الگوی مرجع کتابخانه‌ای (ال‌آر‌ام)”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (در دست داوری).

گویلی، ناهید؛ طاهری، سیدمهدی؛ شکفته، مریم؛ کازرانی، مریم (1398). “مدیریت فراداده‌های بافت سازمانی: مطالعه موردی طراحی و تدوین فرانمای ثبت فراداده مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (زودآیند).

عبدی نسب، علی‌رضا؛ مومنی، عصمت؛ طاهری، سیدمهدی (1397). “طراحی الگوی سیستم نرم‌افزاری اعتباریابی کتب دانشگاهی مبتنی بر متن‌کاوی”. مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. دوره 22، شماره 42. صفحه 38 – 77.

محمدی استانی، مرتضی؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ شعبانی، احمد؛ عاصمی، عاطفه؛ طاهری، سیدمهدی (1397). “تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیما.اُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیاء محتوایی وب.” پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.  دوره 34، شماره 4، تابستان 1398.

طاهری، سیدمهدی (1398). “واگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات و دانش: حرکت از وحدت به کثرت”. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398.

گلینی مقدم، گلنساء؛ طاهری، سیدمهدی (1397). وضعیت دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی منتخب دانشگاه‌ها با تاکید بر دانشگاه علامه طباطبائی”. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، دوره 4، شماره 14: صفحه 1-31، بهار 1397.

فردحسینی، مهسا؛ طاهری، سیدمهدی؛ حریری، نجلا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1398). ” بازنمون روابط میان موجودیت‌های توصیف شده در آثار خلاقانه فرانمای تولید داده‌های ساختارمند بر اساس روابط  آر‌دی‌اِی.”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (در دست داوری).

آقائی، سمیرا؛ طاهری، سید مهدی؛ مومنی، عصمت (1398). “کاربردپذیری اصطلاحات غیرموضوعی مورد استفاده در نمایه‌سازی منابع علوم اسلامی در فرایند بازیابی اطلاعات”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 35، شماره 2، زمستان 1398.

محمدی استانی، مرتضی؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ عاصمی، عاطفه؛ طاهری، سید مهدی (1398). “شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش”. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 30، شماره 1: 199-176، بهار 1398.

طاهری، سیدمهدی؛ ذوالقدر، سارا؛ حریری، نجلا (1398). مقایسه عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه‌سازی و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای مبتنی بر روش داده‌های خرد. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی. دوره 4. شماره 16. صفحه 83 – 101.

امینی، مصطفی؛ حریری، نجلا؛ غیوری ثالث، مجید؛ باب الحوائجی، فهیمه؛ طاهری، سیدمهدی (1399). “بررسی الگوهای مدل کسب¬وکار داده¬محور”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 36. شماره 1. پاییز 1399. صغحه 243 – 270.

امینی، مصطفی؛ حریری، نجلا؛ غیوری ثالث، مجید؛ باب الحوائجی، فهیمه؛ طاهری، سیدمهدی (1398). “بازتعریف کسب­وکار داده­محور؛ پیش­نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده­محور”. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. (پذیرش).

تقوا، محمدرضا؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ طاهری، سیدمهدی؛ امیدی نیا، سیاوش. (1398). عوامل موفقیت در هوشمند سازی مدارس با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات”. نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند. دوره 7.

تقوا، محمدرضا؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ طاهری، سیدمهدی؛ امیدی نیا، سیاوش. (1398). راهبردهای فناورانه و مدیریت آموزشی نوین: رهبری و توسعه مدیریت فناوری اطلاعات با هوشمند سازی مدارس. نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی. دوره 4.

فتحیان، اکرم؛ طاهری، سیدمهدی؛ صنعت جو، اعظم؛ کاهانی، محسن. (1399). “پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مولفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو”. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دوره 7، شماره 25: صفحه 95-67، زمستان 1399.

فردحسینی، مهسا؛ طاهری، سید مهدی؛ حریری، نجلا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1399). بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 10، شماره 2: 229-247، پاییز و زمستان 1399.

تقوا، محمدرضا؛ تقوی‌فرد، محمدتقی؛ طاهری، سید مهدی؛ امیدی‌نیا، سیاوش (1400). شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیماری‌های همه‌گیر: مطالعه کیفی تحلیل محتوا. فصلنامه علمی‌-پژوهشی مدیریت ارتقای سلامت، دوره 10، شماره 5: 145-164.

امید، معصومه، طاهری، سیدمهدی، صراف‌زاده، مریم (1400). بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آن‌ها. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 11، شماره 1: 84-108، بهار و تابستان 1400.

صمیعی، میترا؛ فرزادی، سمیه؛ طاهری، سید مهدی. (1401) شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین درکتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو 31000. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 37 (3): 749-780

سهراب‌زاده، سارا؛ کربلا آقایی کامران، معصومه؛ طاهری، سید مهدی؛ آبام، زویا (پذیرش‌شده). شناسایی و تعیین انواع ویژه و صفات موجودیت‌های داده‌ای در بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.

**************

مجلات تخصصی با فرایند داوری

طاهري، سید مهدي (1383). “نقدي بر كتاب فهرستنويسي”. کتاب ماه کلیات. شماره 84 (آذرماه 1383).

طاهري، سید مهدي (1384). “نقدي بر يك اثر جديد در حوزه فهرستنويسي”.  کتاب ماه کلیات. شماره 97- 98.

طاهری، سید مهدی (1386). “فهرستنویسی منابع الکترونیکی” (نقد). کتاب ماه کلیات. شماره 124.

طاهري، سید مهدي (1386). “فرايند تدوين اصطلاحنامه” (نقد). كتاب ماه كليات. شماره 118.

طاهري، سید مهدي (1386). “كتابشناسي منابع اصطلاحنامه اي فارسي”. كتاب ماه كليات. شماره 118.

طاهري، سید مهدي (1386). “ضرورت توجه به اصطلاحنامه”. كتاب ماه كليات. شماره 118.

طاهري، سید مهدي (1386). “سير تحول تدوين و كاربرد اصطلاحنامه در ايران در گفت و گو با دكتر عباس حري”. كتاب ماه كليات. شماره 118.

طاهری، سید مهدی (1389). “استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) و انتشارات ایرانی- اسلامی”. کتاب ماه کلیات، شماره 157، دی ماه (1389).

طاهری، سید مهدی (1389). “اقتصاد شبکه ای و شبکه های اطلاعاتی”. ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی.

علیپور، مهدی؛ حیاتی، زهیر؛ حاجی زین العابدینی، محسن؛ طاهری، مهدی (1389). “نقد کتاب فهرستنویسی و سازماندهی منابع دیجیتالی”. کتاب ماه کلیات. شماره 151.

طاهری، سید مهدی؛ باب الحوائجی، فهیمه؛ ظاهری، فتح‌الله (1390). “تحلیل هزینه – سودمندی تولید رکوردهای فراداده ای مربوط به اشیای محتوایی کتابخانه دیجیتالی تبیان”. کتاب ماه کلیات، شماره 165 (شهریور 1390).

طاهری، سید مهدی؛ یعقوب‌نژاد، هادی (1390). “رویکردهای دانش‌مدار در تدوین اصطلاحنامه علوم اسلامی”. کتاب ماه کلیات، شماره 171 (اسفند 1390).

صمیعی، میترا؛ نوروزی، یعقوب؛ حاجی زین‌العابدینی، محسن؛ طاهری، سید مهدی؛ علیپور حافظی، مهدی (1390). “معیارهای انتخاب نرم افزار کتابخانه دیجیتالی”. کتاب ماه کلیات، شماره 166.

طاهری، سید مهدی (1390). “همگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات: حرکت از کثرت به وحدت”. کتاب ماه کلیات شماره 167.

طاهری، سید مهدی (1391). “تحولات حوزه سازماندهی دانش و محیط­های اطلاعاتی ایران: فرصت‌ها و تهدیدها”. کتاب ماه کلیات، شماره 175 (تیرماه 1391).

طاهری، مهدی (1391). سازماندهی اطلاعات یا دانش؟: نگاهی به تحولات جدید حوزه سازماندهی دانش در گفت‎وگو با پروفسور سید رحمت‎الله فتاحی. کتاب ماه کلیات، شماره 175 (تیرماه 1391).

طاهری، سید مهدی (1391). رویکرد هستی‌شناسانه در طراحی و توسعه استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات. کتاب ماه کلیات، شماره 182 (بهمن 1391).

طاهری، سید مهدی (1393). “پژوهش در محیط وب”. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات‌.

طاهری، سید مهدی؛ یعقوب‌نژاد، محمدهادی (1393). “کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی: بازتاب یک تجربه ملی”. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات‌، شماره 2.

طاهری، سید مهدی؛ واردی، سید تقی (1394). “جنبه‌های پژوهشی فرایند نمایه‌سازی”. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات‌، شماره 3.

****************

مجلات تخصصی بدون فرایند داوری (مقالات سفارشی)

طاهری، سید مهدی (1389). “تاملی بر برخی برداشت­ها از مفاهیم جدید کتابداری”. پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی (لیزنا). سخن هفته شماره 10. 20 دی 1389.

طاهری، سید مهدی (1389). “کنسرسیوم‌ها و اشتراک دانش”. فصلنامه اطلاع رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 2.

طاهری، سید مهدی (1390). “درگاه‌های کتابخانه‌ای، ابزاری برای دسترسی یکپارچه به منابع دانش”. فصلنامه اطلاع رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 3.

طاهری، سید مهدی (1390). “دروازه‌های اطلاعاتی: تضمین کیفیت اطلاعات دسترس‌پذیر”. فصلنامه اطلاع رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 4.

طاهری، سید مهدی (1390). “فراداده، پاسخ نظام‌های سازماندهی دانش به محیط و رسانه­های جدید”. فصلنامه اطلاع رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 5.

طاهری، سید مهدی (1391). “استاندارد فراداده­ای هسته دوبلین (1)”. فصلنامه اطلاع رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 7.

طاهری، سید مهدی (1391). “استاندارد فراداده‌ای هسته دوبلین (2)”. فصلنامه اطلاع رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 8.

طاهری، سید مهدی (1391). “کنسرسیوم‌های محتوایی بستر توسعه هستی‌شناسی‌های فراداده‌ای”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 7.

طاهری، سید مهدی (1391). “شبکه‌های کتابشناختی و توصیف یکپارچه اشیای محتوایی”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 10.

طاهری، سید مهدی (1392). “موتورهای کاوش وب: انواع، تاریخچه، ساختار، و شیوه‌های نمایه‌سازی”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 11.

طاهری، سید مهدی (1392). “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تاکید بر بافت جامعه فرهنگی (1)”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 12.

طاهری، سید مهدی (1392). “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تاکید بر بافت جامعه فرهنگی (2)”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 13.

طاهری، سید مهدی (1392). معیارهای ارزیابی و انتخاب نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 14.

طاهری، سید مهدی؛ حسنی، میثم (1393). زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML): مفاهیم، رویکردها، و مدیریت پایگاه‌های داده‌ای. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 16.

طاهری، سید مهدی (1393). پروفایل کاربردی: تلاش برای بهینه‌سازی نظام‌های فراداده‌ای. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 17.

طاهری، سید مهدی (1393). استاندارد فراداده‌ای مارک 21: با تاکید بر مارک در بستر نحوی ایکس. ام. ال. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 18.

طاهری، سید مهدی (1394). نظام بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 19.

طاهری، سید مهدی (1394).ترجمه عناصر، عناصر فرعی، خصیصه‌ها و مقادیر استاندارد فراداده‌ای توصیف شیء (MODS). نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 20.

طاهری، سید مهدی (1394). نظام‌ها و استانداردهای سازماندهی دانش. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 21.

طاهری، سید مهدی (1395). فراداده و بستر نحوی. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 23.

*************

مجلات عمومی

طاهری، سید مهدی (1389). “فهرست اطلاعات را از رایانه های کتابخانه ها بپرسید: گفت و گو با مولف کتاب “فهرستنویسی رایانه ای”. کتاب هفته شماره 233، پیاپی 884 (8 خرداد 1389).

طاهری، سید مهدی (1389). “افزایش قابلیت‌ها، حذف محدودیت‌ها: مروری بر چگونگی استانداردسازی کتابخانه‌های دیجیتالی” . مجله الف (ویژه نامه کتاب، از گروه مجلات همشهری). شماره 4.

طاهری، سید مهدی (1390). “درگاه‌های سازمانی: از مدیریت دانش تا تحقق جامعه اطلاعاتی”. ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 20 (دی ماه 1390).

احمدوند، شجاع؛ طاهری، سید مهدی (1393). “عضویت در کنسرسیوم محتوای ملی یک بازی دو سر برد است: گفتگو با دکتر احمدوند معاونت پژوهشی و دکتر طاهری رییس کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 16.

در دست تدوین

طاهری، سید مهدی؛ فتاحی، رحمت‌الله (1393). مفهوم دسترسی و پردازش در حوزه سازماندهی اطلاعات و دانش. (در دست تدوین).

طاهری، سید مهدی (1394). استانداردهای فراداده‌ای. به سفارش دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. (در دست تدوین).

************

لاتین

Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla. “A Comparative Study on the Indexing and Ranking of the Content Objects Including the MARCXML and Dublin Core’s Metadata Elements by General Search Engines“. Electronic Library (ISI ranked journal). Vol 30, issue 4.

Akbarydarian, Saeedeh; Taheri, Sayyed Mahdi; Shakeri, sedigheh (2012). “The functionality of bibliographic records of IRANMARC based on Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) for monographs”. 78th IFLA General Conference and Assembly.

Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2014). Using Data Island Method for Creating Metadata Records with Indexability and Visibility of Element Tag Names in the Web Search Engines. Library High Tech. Vol.:32; Issue: 1.

Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2014). Does discarding XML Declarations and Changing File Extensions improve the Indexability and Visibility of Metadata Tag Names in Web Search Engines?. Journal of Information Science. Vol.: 40; No.: 6.

Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2016). Interoperability between Metadata Systems and the Web Search Engines: A Review Article. Online Information Review (under review).

Taheri, S. M. (2009). Interoperability Between XML-based Metadata Systems and the Web Search Engines. Archiving 2009 Conference, Arlington, USA, May 4-7.

Taheri, S. M.; Shahrestani. Zohre; Yaaghub Nezhad, Mohammad Hadi (2014). Switching Languages and the National Content Consortiums: An Overview on the Challenges of Designing an Iranian Model. 13th International Conference (ISKO 2014) in Krakow, Poland, May 19th-22nd 2014.

Taheri, Sayyed Mahdi; Khosrowjerdi, Mahmood (2018). The Impact of Syntax on the Interoperability among Metadata Standards: A Step towards Integrating Information Systems. Library Philosophy and Practice.

Gavili Kilaneh, Nahid; Shekofteh, Maryam; Taheri, Seyed Mahdi; Kazerani, Maryam (2018). Designing a Metadata Application Profile for Organizing Content Objects: A Case Study of Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries. Library Philosophy and Practice (Under review).

Mohammadi Ostani. Morteza; CheshmehSohrabi. Mozaffar; shabani. Ahmad; asemi. asefeh; Taheri, Seyed Mahdi. (2018). “To identify and determine the attributes of the Iranian-Islamic Information Contexts’ Manuscripts as to Information and Knowledge
Organization”. Library Philosophy and Practice.
(e-journal).

Gavili Kilaneh. Nahid; Shekofteh. Maryam; Taheri. Seyed Mahdi; Kazerani. Maryam; Ghasemi. Monireh.(2019). “Designing a Metadata Application Profile in academic libraries: A Case Study”. Library Philosophy and Practice (e-journal).

Taghva. Mohammad Reza; Taghavi Fard. Mohammad Taghi; taheri. Seyed Mahdi; omidinia. Siavash. (2019). “Success Factors for Smart Schools Emphasizing the Role of Information Technology: A Case Study”. International Journal of Engineering and Technology (IJET). Vol 11 No 4 Aug-Sep 2019.

Taghva. Mohammad Reza; Taghavi Fard. Mohammad Taghi; taheri. Seyed Mahdi; omidinia. Siavash. (2019). “Smart school development and implementation e-learning in developing countries- case study of Iran”. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. Volume 9, S2.

Taghva. Mohammad Reza; Taghavi Fard. Mohammad Taghi; Taheri. Seyed Mahdi; omidinia. Siavash. Role of information technology for smart school. The social science journal. 2019.

Taghva. Mohammad Reza; Taghavi Fard. Mohammad Taghi; Taheri. Seyed Mahdi; omidinia. Siavash. Success Factors for Smart Schools. Management and production engineering review. 2019.

Taheri, Seyed Mahdi; Mohsen Haji Zeinolabedini; Roshan, Somayye; Shokrzadeh Hashtroudi Negin (2022). Designing an RDA Application Profile for Academic Libraries: An Iranian Experience, 17th International ISKO Conference. Denmark, Aalborg.

با تشكر!

بالا