هدایت پایان‌نامه‌ها

به عنوان استاد راهنما

رستمی، سهراب (1392). “طراحی پروفایل کاربردی توصیف و سازماندهی اشیای دیجیتالی موجود در پایگاه نورمگز”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

قهرمانی، رویا (1394). نقش پرونده الکترونیکی سلامت در مدیریت درمان پزشکان و پیراپزشکان در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

افضل‌زاده نائینی، مریم (1394). سنجش  قابلیت‌های نرم افزار کتابخانه‌‌ای ثنا از دیدگاه کاربران دانشگاه‌های پیام نور استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

نیکزاد، رضا (1394). بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به فراداده های مبتنی برروش ترکیبی خرده های غنی وروش داده های پیوندی کنسرسیوم محتوای ملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

شیخ‌محمدی، مهدی (1395). بررسی کاربردپذیری نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

نجف‌زاده، مینا (1395). طراحی پروفایل کاربردی برای سازماندهی اشیای محتوایی موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان (نور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

عبداللهی رهرویان، اعظم (1395). بررسی کاربردپذیری دروازه کنسرسیوم محتوای ملی ایران بر اساس تحلیل لاگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

همتیان، بشری (1395). بررسی کاربردپذیری سیستم کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس تحلیل لاگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

مقیمی، امیدعلی (1395). بررسی روابط کتابشناختی میان اشیای محتوایی کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

گویلی کیلانه، ناهید (1395). طراحی پروفایل کاربردی و ثبت فراداده برای توصیف و سازماندهی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. کتابداری و اطلاع‌رسانی در شاخه پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

بهاری ایری علیا، راحله (1395). امکان سنجی ایجاد آرشیو دیجیتالی برای روابط عمومی بانک‌ها: مطالعه موردی بانک تجارت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

ذوالقدر، سارا (1395). بررسی تطبیقی نمایه‌سازی و پیدانمایی خرده‌های غنی در موتورهای کاوش وب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

زارعی، مهناز (1395). بررسی وضعیت امنیت اطلاعات در آرشیو دیجیتالی مرکزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

آقاده، سمیرا (1396). طراحی طرحواره داده های مستند مبتنی بر روش داده های خرد و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه های مبتنی بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

کاظمی، ژیلا (1396). بررسی میزان همخوانی نقش دهنده های گروه مسئولیت با نشانگرهای گروه کتابشناختی و همخوانی آن ها با نقش دهنده ها در بافت انتشارات ایرانی-اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

آقایی، سمیرا (1396). بررسی کاربرد پذیری واژگان عمومی مورد استفاده در نمایه سازی منابع علوم اسلامی در مرحله بازیابی اطلاعات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

جان محمدی، فریبا (1396). بررسی وضعیت نظام های توصیه گر و قابلیت های شخصی سازی خدمات در نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

کیانفرد، مریم (1396). شناسایی و تعیین خط مشی های نمایه سازی و چکیده نویسی سازمان های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

فردحسینی، مهسا (1395). بررسی تاثیر استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای بر بهبود کارکردپذیری خرده‌های غنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

مالک، فاطمه (1396). بررسی میزان همخوانی پیشینه های فراداده ای اشیای غیر کتابی کتابشناسی ملی ایران با استانداردهای فهرست نویسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

بنیادی مغوان، عفت (1397). ارایه مدل مدیریت کیفیت داده برای حکمرانی داده بر اساس مدل DAMA. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی. استاد راهنما: نجلا حریری, سید مهدی طاهری.

به عنوان استاد مشاور

موسوی‌پور، سید اسماعیل (1392). “بررسی امکان پیاده‌سازی الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد.

آجرلو، لیلا (1392). ” بررسی میزان تطابق اصطلاحنامه علوم اسلامی با ساختار و ویژگیهای اصطلاحنامه های بازیابی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

سلیمانی، زهرا (1392). “مطالعه مدیریت منابع انسانی د‌رکتابخانه‌های دانشگاهی شهر همدان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

پیرنظریان، محمد ابراهیم (1392). ” بررسی تاثیر کتابخانه‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در ارتقاء سواد اطلاعاتی مراجعان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین.

محمدی پیله‌رود، رقیه (1392). “بررسی چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

خالقی، رضا (1393). “مطالعه تطبیقی جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتور های کاوشBing،  Google و AOL بر اساس شیوه های نمایه سازی محتوامحور و مفهوم محور”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

افلاکی، صدیقه (1394). ارزیابی نمایه‌های منابع اطلاعاتی ایران از لحاظ بازنمون دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

فتحیان، اکرم (1394). طراحی الگوی هستی‌شناسی فراداده ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده های پیوندی. رساله دکترا. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.

ناطقی‌فر، جمیله (1394). تسهیم دانش بین کارکنان مجموعه کتابخانه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس ابعاد فرهنگی هافستد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

بزرگی، لیلا (1394). سنجش رابطه تفکر استراتژیک مدیران و مدیریت بحران در آرشیوهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

مردی، راضیه (1394). بررسی ویژگی‌های اشیای محتوایی اسلامی از دیدگاه سازمان‌دهی دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

عبدی نسب، علیرضا (1395). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

بابائی، کبری (1395). طراحی پروفایل فراداده‌ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. رساله دکترا. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

حسنی، نعیمه (1395). طراحی الگوی پیاده‌سازی داده‌های پیوندی در سرعنوان‌های موضوعی فارسی بر اساس مدل فرساد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

پاشازاده، سیده کبری (1395). طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای برای توصیف اشیای محتوایی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.

باقری، شاهرخ (1395). بررسی و ارزیابی نرم افزار سامان در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه ها در استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

محمدی استانی، مرتضی (1396). طراحی طرح‌واره داده‌های خرد نسخه‌های خطی بافت اسلامی- ایرانی و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های مبتنی بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه اصفهان.

امینی، مصطفی (1396). طراحی مدلی برای مدیریت اکوسیستم کلان‌داده برای کسب‌ وکارهای داده‌محور در جامعة فیزیکی ‌ـ‌ سایبری با تأکید بر شهر هوشمند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

باقری، شاهرخ (1396). ارزیابی مدیریت سبز در کتابخانه های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهر داری استان تهران . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

فرزادی، سمیه (1396). ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس استاندارد 31000iso . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

امیدی‌نیا، سیاوش (1397). مدل موفقیت هوشمند سازی مدارس با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات. رساله دکترا. گروه مدیریت فناوری. پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

دانشجو، فرناز (1397). مطالعه توسعه نوآوری های اجتماعی در خدمات کتابخانه های عمومی ایران از دیدگاه جامعه مدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

نیک‌نژاد دریاکناری، مهدی (1398). بررسی میزان انسجام بین نمایه‌سازان آرشیو صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره). استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی.

داوری پایان‌نامه‌ها

نورپور، احمد (1391). “بررسی مدیریت مجموعه منابع الکترونیک در کتابخانه های دانشگاهی مستقر در شهر تهران”. استاد راهنما: یعقوب نوروزی؛ استاد مشاور: مهدی علیپور حافظی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

شادپوری، داوود (1391). “بررسی کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاح‌نامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982”. استاد راهنما: یعقوب نوروزی؛ استاد مشاور: محمدهادی یعقوب‌نژاد؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

کلاته، مریم (1392). “ارزیابی و مقایسه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتالی ایران”. استاد راهنما: عصمت مومنی؛ استاد مشاور: میترا صمیعی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

زندیه دولابی، مریم (1393). “طراحی، نقشه‌نگاری، و اجرای مقدماتی الگوی مسیریابی کاربران در فضای کتابخانه با استفاده از جی آی اس: مطالعه موردی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی”. استاد راهنما: علی جلالی دیزجی؛ استاد مشاور: رویا پورنقی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

علیزاده، سمانه (1393). “تعیین میزان کارکرد‏پذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) در تابلو‏های نقاشی موزه‏های شهر تهران”. استاد راهنما: معصومه کربلا آقایی کامران؛ استاد مشاور: سعید رضایی شریف آبادی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س).

محمدی، اقبال (1393). “کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با استفاده از ابزار لایب کوآل”. استاد راهنما: رضا ملکی؛ استاد مشاور: دکتر عصمت مومنی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

بشیرزاده، مجید (1393). “طراحی مفهومی اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)”. استاد راهنما: رضا ملکی؛ استاد مشاور: دکتر عصمت مومنی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

اکبری، روناک (1394). “نگرش کاردرمانی نسبت به کتاب درمانی و تعامل با متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی در فرایند آن”. استاد راهنما: دکتر علی جلالی دیزجی؛ استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

کولیوند، فاطمه (1394). “ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های تخصصی فعال در زمینه فنی-مهندسی استان تهران و البرز”. استاد راهنما: دکتر زویا آبام؛ استاد مشاور: دکتر میترا دیلمقانی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س).

پورکریمی، زهره (1395). “تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 2014”. استاد راهنما: گلنساء گلینی مقدم؛ استاد مشاور: دکتر علی جلالی دیزجی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

نبوی، مجید (1395). “ایجاد ارزش افزوده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) ملی با رویکرد بومی‌سازی مدل داده‌ای آن”. استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی. استاد داور: سید مهدی طاهری. رساله دکترا. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات.

ریاحی، عارف (1395). “مطالعه عوامل موثر بر رفتار اطلاع‌یابی مهاجران خارجی در ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی: یک مطالعه ترکیبی”. استاد راهنما: دکتر نجلا حریری. استاد مشاور: فاطمه نوشین‌فرد. استاد داور: سید مهدی طاهری. رساله دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

سوری، رضا (1395). “مدیریت منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) بر مبنای مدل دلوس”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی. استاد داور: سیدمهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

سیادتی، لیلا سادات (1395). ” تحلیل مدل  دیجی کوال بر اساس چارچوب نظری پنج -اس در کتابخانه های دیجیتالی”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر مهدی علی پور حافظی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

حیدری، حمیدرضا (1396). ” مطالعه رفتار وسواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و انسانی دانشگاه اصفهان در محیط الکترونیکی”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

عزیزی، سکینه (1396). ” ارزیابی و مقایسه کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی و تبیان “. استاد راهنما: دکتر علی جلالی دیزجی. استاد مشاور: دکتر گل نساء گلینی مقدم. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

گل‌محمدی، مریم (1397). ” مطالعه درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر مهدی علیپوری حافظی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

رمضانی، عمران (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان دولت. استاد راهنما: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی. استاد مشاور: دکتر خدیجه علی‌آبادی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. رساله دکترا. گروه تکنولوژی آموزشی. پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

مصطفی‌لو، سمیه (1398). ارزیابی نرم افزار ارشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی اصلاح و بهینه‌سازی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

قربانیان، ملیحه (1398). بررسی کارکرد پذیری پایگاه اسناد مبتنی بر مارک ایران بر اساس استاندارد توصیف آرشیو کد گذاری شده (EAD) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

با تشكر!

بالا