سوابق تدریس

تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (5)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1387-1388. دانشگاه علوم پزشکی ایران (برای دو دوره آموزشی روزانه و شبانه).

تدریس واحد درسی “مرجع شناسی تخصصی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “نمایه سازی و چکیده نویسی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (2)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (5)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه علوم پزشکی ایران (برای دو دوره آموزشی روزانه و شبانه).

تدریس واحد درسی “تاریخ تحول کتابخانه­ها”. نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “روش­های مطالعه و یادگیری”. نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “خدمات ویژه کتابخانه­ها” . نیمسال دوم سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “ارتباط شناسی” . نیمسال دوم سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “نمایه سازی و چکیده نویسی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1390-1391. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “ارتباط شناسی” . نیمسال اول سال تحصیلی 1390-1391. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).

تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).

تدریس واحد درسی “مقدمه‌ای بر روابط عمومی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (3)”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).

تدریس واحد درسی “سازماندهی رایانه‌ای مواد (5)”. نمیسال اول سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “تکنولوژی‌ها و سیستم‌های اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “داده‌پردازی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “مقدمه‌ای بر آرشیو”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).

تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (3)”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (2)”. نمیسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه قم. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “مقدمه‌ای بر روابط عمومی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “ذخیره و بازیابی اطلاعات”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران.  مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران.  تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (3)”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه قم. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).

تدریس واحد درسی “کارورزی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

تدریس واحد درسی “کارورزی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی (خواهران).

تدریس واحد درسی “آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری”. برای رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی (برادران).

تدریس واحد درسی “آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری”. برای رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی (خواهران).

تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران.  مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “داده کاوی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

تدریس واحد درسی ” داده کاوی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

تدریس واحد درسی “سمینار تحقیق”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات “. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).

تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی (خواهران).

تدریس واحد درسی “نظام‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (برادران).

تدریس واحد درسی ” نظام‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (گروه 1).

تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (گروه 2).

تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه الزهراء (س).  تهران. مقطع دکترا.

تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (برادران).

تدریس واحد درسی ” سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).

تدریس دوره آموزشی “نمایه‌سازی اشیای محتوایی (پیشرفته)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1394 – 1395. برای پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه. تهران.

تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (برادران).

تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (خواهران).

تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (برادران).

تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (خواهران).

تدریس واحد درسی “آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه الزهراء (س).  تهران. مقطع دکترا.

تدریس واحد درسی “کارورزی 3”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی.  تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “سیستم های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی.  تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “نمایه سازی کتاب”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی.  تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (برادران).

تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی ارشد  (خواهران).

تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه الزهراء (س).  تهران. مقطع دکترا.

تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب” نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).  تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398. دانشگاه الزهراء (س). تهران. مقطع دکترا.

دریس واحد درسی “طراحی نرم‌افزار کتابخانه‌ای”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1399. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.


تدریس واحد درسی “کارآموزی (1)” نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1399. دانشگاه الزهراء (س). تهران. مقطع دکترا.

تدریس واحد درسی “ذخیره و بازیابی اطلاعات”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1399. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “سازماندهی منابع دیجیتالی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1399. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد

تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “سازماندهی رایانه‌ای منابع”. نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “روش‌ها و فنون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “تاریخ علم و آموزش”. نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “سیستم های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “سازماندهی منابع دیجیتالی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “نمایه‌های تخصصی الکترونیک”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “طراحی نرم‌افزار کتابخانه”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “روش‌ها و فنون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “وب‌معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401.. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “سازماندهی رایانه‌ای منابع”. نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401.. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “سمینار ویژه 2”. نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401.. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “نظام‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “سازماندهی منابع دیجیتالی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.

تدریس واحد درسی “ساختمان داده”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

تدریس واحد درسی “نمایه‌های تخصصی الکترونیکی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.

با تشكر!

بالا